Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на асоциациите по В и К и В и К операторите
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната политика в отрасъла водоснабдяване и канализация на национално ниво, като:

7. създава и поддържа Единна информационна система и регистър на асоциациите по В и К и В и К операторите по чл. 198р;

Чл. 198р. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) За осигуряване публичност и прозрачност при осъществяване на дейността по предоставяне на В и К услуги Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и поддържа:
1. Единна информационна система за В и К услугите, и
2. регистър на асоциациите по В и К и на В и К операторите.

Чл. 198т. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) (1) Асоциациите по В и К и В и К операторите се вписват в регистъра по чл. 198р, т. 2 по обособени територии.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информация за:
1. обособените територии:
а) обхват и граници;
б) решението на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на обособената територия, обнародвано в "Държавен вестник";
в) решенията за промяна в обособената територия;
г) асоциацията по В и К, действаща на обособената територия - наименование и адрес;
д) В и К оператора, действащ на обособената територия - наименование и адрес;
2. асоциациите по В и К:
а) адрес и седалище;
б) органи на управление;
3. В и К операторите:
а) търговската фирма - наименование, седалище и адрес на управление, регистрация на В и К оператора съгласно законодателството по неговото регистриране;
б) органите на управление, представителството и лицата, представляващи оператора;
в) щатната численост и квалификацията на наетите лица;
г) копие от договора за извършване на дейностите;
д) предоставяните В и К услуги - по вид, местонахождение и брой потребители, включително и цена на В и К услугите;
е) годишните финансови отчети за предходната година;
ж) наказанията, наложени на В и К оператора от контролните органи;
з) други данни, определени с наредбата по чл. 198х;
4. лицата по чл. 198о, ал. 6, действащи на обособената територия - наименование, седалище и адрес, органи на управление;
5. други данни, определени с наредбата по чл. 198х.

Чл. 198ф. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) Единната информационна система и регистърът са публични и до тях се осигурява достъп чрез Интернет.

§ 33. (В сила от 24.09.2009 г.) Единната информационна система за В и К услугите и регистърът на В и К асоциациите и В и К операторите се създават в тримесечен срок от приемането на наредбата по чл. 198х.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Чл. 198х. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) Условията и редът за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра по чл. 198р се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.