Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на доставчиците на горски репродуктивни материали
Закон:
Закон за горите
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по горите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на доставчиците на горски репродуктивен материал, който съдържа:
1. За физически лица - регистрационен номер и дата на вписване в регистъра; име, фамилия, област, община, населено място, адрес, номер на телефон и факс.
2. За юридически лица - регистрационен номер и дата на вписване в регистъра, име на фирмата, област, община, населено място, адрес,адрес, номер на телефон и факс.
Отписаните лица са оцветени в червено.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 96. (1) Изпитването и определянето на произхода и качеството на горските репродуктивни материали се осъществяват от специализирани териториални звена на Изпълнителната агенция по горите - горски семеконтролни станции, при условията и по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2.

(2) Търговията и вносът на горски репродуктивни материали се извършват от доставчици, регистрирани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите или в държава - членка на Европейския съюз. Условията и редът за регистрацията и воденето на регистъра се определят с наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 5 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ГОРСКИ РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Търговията и вносът на горски репродуктивен материал се извършва само от:
1. регистрирани в публичен регистър в НУГ:
а) местни физически лица;
б) местни юридически лица и еднолични търговци, регистрирани за извършване на стопанска дейност съгласно българското законодателство;
2. доставчици на горски репродуктивни материали, регистрирани в друга държава - членка на ЕС, в съответствие с изискванията на Директива 1999/105/ЕС.
(2) НУГ води и съхранява публичен регистър на доставчиците на горски репродуктивен материал, който съдържа:
1. регистрационен номер и дата на вписване в регистъра;
2. идентификационни данни за физическото и юридическото лице и едноличния търговец; единен граждански номер за физическо лице - български гражданин, и единен идентификационен код по БУЛСТАТ за юридическо лице или едноличен търговец със седалище в Република България;
3. име (фирма), постоянен адрес (седалище), номер на телефон и факс;
4. индивидуализиращи данни за представителя на юридическото лице - име, както и единен граждански номер, ако лицето е български гражданин;
5. данни за регистрацията на юридическото лице (фирмено дело, дата и номер на акта за възникването на лицето);
6. констатирани нарушения на изискванията на тази наредба за търговията и вноса на горски репродуктивни материали;
7. дата и причини за отписване от регистъра;
8. промяна на вписани обстоятелства.
...
(10) Регистърът се води и съхранява в НУГ на хартиен носител и в електронен формат от длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на началника на НУГ.