Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
Закон:
Закон за електронния документ и електронния подпис
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържанието на регистъра е достъпно на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в раздел "Практическа информация" и линк "Регистър по ЗЕДЕП".
Регистърът се отваря във формат PDF и съдържа:
- търговското наименоване на доставчика на удостоверителна услуга
- номер на решението за вписване в регистъра
- дата на вписването
- от регистъра би следвало (чл.38,ал.3ЗЕДЕП) да може да се изтеглят удостоверенията на доставчиците. Действително има линкове, но към 30.11.11. те не работят
- посочена е и инетрнет страницата на доставчика
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
На интернет страницата на КРС няма описание на регистъра.
Законова разпоредба:
Глава четвърта
АКРЕДИТАЦИЯ И КОНТРОЛ

Чл. 38. (1) Комисията за регулиране на съобщенията води регистър на всички доставчици, установили се на територията на Република България, които са я уведомили за започване на дейността си по чл. 19, ал. 1 и за акредитираните доставчици.
(2) Регистърът на доставчиците на удостоверителни услуги е публичен.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията публикува в регистъра базовите и оперативните удостоверения за електронен подпис на доставчиците на удостоверителни услуги и базовите и оперативните си удостоверения по чл. 16, ал. 3, т. 1.
(4) Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра се уреждат с наредба на Комисията за регулиране на съобщенията, която се обнародва в "Държавен вестник".
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 от 10.03.2011 г. за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги