Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на дрогериите
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Регионална Здравна Инспекция
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Законова разпоредба:
Чл. 241. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) В съответната РЗИ се води регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия;
3. име, лични данни и адрес на ръководителя на дрогерията;
4. адрес на дрогерията;
5. дата на прекратяване на регистрацията и основанието за това;
6. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Данни от регистъра се публикуват на страницата на съответната РЗИ в интернет.