Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на дружествата за допълнително социално осигуряване
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
WORD ФАЙЛ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списък с 10 пенсионноосигурителни дружества, лицензиите им, данъчен номер, булстат, имената на отговорните актюери, седалище и адрес на управление, годишни финансови отчети.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове

Чл. 28. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за пенсионноосигурителните дружества се вписват следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се дава пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на отговорния актюер на пенсионноосигурителното дружество;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружество или могат да упражняват контрол над него; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
4. годишният финансов отчет на пенсионноосигурителното дружество и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
5. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителното дружество;
6. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на пенсионноосигурителното дружество;
7. решението на комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се отнема дадената пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
8. решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство за принудително прекратяване;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 331, ал. 2 КСО;
10. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;
11. решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 333, ал. 6 КСО;
13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.
(2) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове се вписват:
1. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", за управление на фонд;
2. правилникът за организацията и дейността на фонда, както и номерът и датата на решенията на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", за одобрение на изменения и допълнения в правилника;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лиценза (разрешението) на банката-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;"
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) наименованието на всеки инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на фонда;
5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) името (собствено, бащино и фамилно) на инвестиционния консултант, съответно - наименованието на управляващото дружество, с което пенсионноосигурителното дружество има сключен договор за инвестиционни консултации относно ценни книжа;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на попечителския, съответно консултативния съвет на фонда и адресът за кореспонденция;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) годишният финансов отчет на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 КСО;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", с което се издава разрешение за преобразуване на фонда;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", за отнемане на разрешението за управление на фонд.
Чл. 29. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 1.
(2) За управляваните от осигурителните дружества фондове за безработица или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 2.