Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ
Закон:
Закон за кредитните институции
Институция/Администратор на регистъра:
Българска народна банка
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа няколко подстраници: финасови институции на територията на РБ; финансови институции от ЕС; Фондве; кредитни кооперации; отписани от регистъра.
Във всеки от регистрите е записано:
1. регистрационен номер на финансовата институция
2. наименование
3. правноорганизационна форма
4. ЕИК (БУЛСТАТ)
4. Седалище и адрес на управление
5. Адрес за кореспонденция
6. Лице за контакти
7. Извършвани дейности
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Българска народна банка поддържа регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ. Регистърът е публичен, съдържа основни данни за финансовите институции, които имат търговска регистрация на територията на Република България, както и данни за чуждестранни финансови институции, които отговарят на условията на чл. 24 и чл. 27 от ЗКИ, Кооперациите по § 12 от ПЗР на ЗКИ и учредените фондове по реда на Закона за ББР.

Данните в Регистъра се актуализират въз основа на предоставената от финансовите институции информация.
Законова разпоредба:
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 - 13;

2. придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;

3. отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

(2) Финансовите институции, които не подлежат на лицензиране или регистриране по друг закон, трябва да бъдат вписани в регистър на БНБ, за да могат да извършват дейност. Регистърът е публичен и за вписването в него се издава удостоверение.