Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Закон:
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък на издадените лицензи в PDF файл.

В табличен вид се съдържа следната информация: 1) Основание, номер и дата
на издаване/подновява не на лицензията; 2) Име и адрес на лицето, получило лицензията; 3) Вид на дейностите, които ще се извършват; 4) срок на лицензията; 5)местонахождение на сградите и помещениятa, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро или дребно наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; 6) вид на отчетност; 7) име на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП; 8) данни, свързани с промените на
обстоятелства в първоначално издадената лицензия.

Датата на актуализация не е посочена изрично, но по последния запис в списъка можем да съдим, че това е направено на 20.06.2011 г.
Законова разпоредба:
Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В Българската агенция по безопасност на храните се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 36б и данните, свързани с промените на обстоятелства в първоначално издадената лицензия.