Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешения за извършване на дейност като приватизационен фонд
Закон:
Закон заприватизационните фондове
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Законова разпоредба:
Чл. 12. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд се подава писмено заявление до Комисията, към което се прилагат:

1. уставът и другите учредителни актове на заявителя;

2. данни за публикуването на проспекта и съобщението по чл. 9, ал. 1;

3. данни за записания и внесения капитал и за неговата структура;

4. имената и адресите на лицата, които ще управляват и представляват фонда;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) договорът с инвестиционния посредник по чл. 19, ал. 1 и договорът с банката-депозитар, както и последният годишен финансов отчет на банката-депозитар;

6. декларация, че не са налице пречките по чл. 18;

7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1996 г.) имената (наименованията) и сведенията за лицата, които притежават в заявителя пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите или могат да упражняват решаващо влияние върху дейността му.

(2) Срокът за подаване на документите за получаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд се определя от Министерския съвет.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1996 г.) Комисията се произнася по искането в срок до 1 месец от получаване на документите по чл. 12.

(2) Комисията уведомява писмено заявителя в 7-дневен срок от вземането на съответното решение.

(3) Издадените разрешения се вписват в специален регистър.

(4) Разрешението се дава за неопределено време и не може да се прехвърля на друго лице.

(5) Комисията публикува ежемесечно в поне един централен ежедневник списък на приватизационните фондове, инвестиционните посредници по чл. 19, ал. 1 и банките-депозитари. В края на периода на регистрацията тя публикува пълния списък на получилите разрешение и регистрираните по този закон приватизационни фондове.