Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието
Закон:
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, който съдържа: Номер по ред; Орган издал разрешението; Име и адрес на лицето получило разрешението (на български и английски език); Идентификационен номер; Директива на ЕС; Продуктов обхват/ процедури за оценяване на съответствието (на български и английски език); Наредба от българското законодателство и Номер на разрешението.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 2.12.2002 г., изм., бр. 18 от 25.02.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 10.06.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 38 от 17.05.2011 г.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 38 от 2011 г. ) (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно Министерството на регионалното развитие и благоустройството, води регистри на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието.

(2) Данните от регистрите се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие

Приета с ПМС № 114 от 30.05.2003 г., обн., ДВ, бр. 52 от 6.06.2003 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

Приета с ПМС № 138 от 21.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.2004 г., в сила от 30.06.2005 г., изм., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., бр. 28 от 4.04.2006 г., в сила от 4.04.2006 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 97 от 11.11.2008 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Приета с ПМС № 250 от 5.11.2003 г., обн., ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

Приета с ПМС № 175 от 7.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г., в сила от 12.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2006 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г., обн., ДВ, бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 7.10.2011 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Приета с ПМС № 76 от 6.04.2007 г., обн., ДВ, бр. 32 от 17.04.2007 г., в сила от 20.07.2007 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми

Приета с ПМС № 168 от 15.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане

Приета с ПМС № 210 от 24.09.2001 г., обн., ДВ, бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 3.10.2002 г., изм., бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 3.08.2002 г., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Приета с ПМС № 205 от 12.09.2001 г., обн., ДВ, бр. 81 от 21.09.2001 г., попр., бр. 90 от 19.10.2001 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели

Приета с ПМС № 52 от 5.03.2002 г., обн., ДВ, бр. 26 от 12.03.2002 г., в сила от 31.12.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г., изм. и доп., бр. 11 от 3.02.2006 г., изм., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих

Приета с ПМС № 12 от 26.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 12 от 7.02.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2006 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките

Приета с ПМС № 177 от 4.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 14.07.2002 г., изм., бр. 13 от 11.02.2003 г., изм. и доп., бр. 104 от 28.11.2003 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 1.12.2010 г., отм., бр. 99 от 2010 г., в сила от 20.07.2011 г., с изключение на чл. 26 - 28 и на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби, които се отменят от 20.07.2013 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Приета с ПМС № 300 от 13.12.2010 г., обн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 20.07.2011 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия

Приета с ПМС № 315 от 18.12.2009 г., обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

Приета с ПМС № 204 от 3.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 17.09.2002 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г., обн., ДВ, бр. 94 от 2.11.2001 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. и доп., бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 100 от 14.11.2003 г., в сила от 14.11.2003 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 29.12.2009 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Приета с ПМС № 94 от 7.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 48 от 14.05.2002 г., в сила от 15.11.2003 г., изм., бр. 13 от 11.02.2003 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г., в сила от 11.02.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., бр. 28 от 4.04.2006 г., в сила от 4.04.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., попр., бр. 3 от 12.01.2007 г., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 82 от 19.09.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г.

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. и доп., бр. 48 от 25.06.2010 г., в сила от 1.07.2011 г.

НАРЕДБА за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки

Приета с ПМС № 274 от 11.11.2008 г., обн., ДВ, бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 18.11.2008 г.