Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити
Закон:
Закон за ветеринарно медицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, които съдържа Номер по ред; Номер и дата на разрешителното; Име на притежателя на разрешителното; Адрес на притежателя на разрешителното; Вид и местонахождение на обекта; Вид и брой на опитните животни; Цел и наименование на научния проект; Трите имена на отговорника по научния проект; Трите имена на отговорника по ХО и Дата на издаване на становище.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 7. (2) В БАБХ се водят публични регистри на:

17. лицата, получили разрешение за провеждане на опити с животни;

(3) Регистрите по ал. 2 се публикуват на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.