Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на издадените разрешителни за стопански риболов
Закон:
Закон за рибарството и аквакултурите
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Законова разпоредба:
Закон за рибарството и аквакултурите

Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) риболовните кораби;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) центровете за първа продажба на продукти от риболов;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) регистрираните по чл. 46д, ал. 1 купувачи;
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) лицата по чл. 10 и 10в;
8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) разрешителните по чл. 40, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осигурява на Изпълнителната агенция "Морска администрация" достъп до електронна база данни "Регистър на риболовните кораби". При регистриране на промяна в техническите характеристики и собствеността на риболовен кораб в тридневен срок от установяването Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия на документите, удостоверяващи настъпилите промени.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., предишна ал. 2, бр. 36 от 2008 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г., попр., бр. 98 от 14.12.2010 г.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) (1) Данните от регистрите се съхраняват в ИСВР.
(2) ИАРА публикува на електронната си страница информация от ИСВР, както следва:
1. данни за издадените за предходния месец билети за любителски риболов по видове - до 10-о число на месеца;
2. данни за регистрираните лица, които развъждат риба и други водни организми - уникален идентификационен код на регистрацията, наименование и местонахождение на обекта, дата на регистриране и/или заличаване от регистъра - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
3. данни за произведената от лицата по т. 2 през предходната година риба или други водни организми по видове и количества - до края на месец май на следващата година;
4. данни за регистрираните купувачи по чл. 46д, ал. 1 ЗРА - уникален идентификационен код на регистрацията и име/наименование - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
5. данни за вписаните в регистъра на риболовните кораби - име, CFR, външна маркировка, пристанище, дължина, бруто тонаж, основна мощност, допълнителна мощност, основен риболовен уред, допълнителен риболовен уред, материал на корпуса, година на построяване, място на построяване, код на събитието съгласно приложение № 1, дата на събитието, индекс за издадено разрешително за стопански риболов.
(3) Данните от регистрите извън тези по ал. 2 са за служебно ползване.
Чл. 22. (1) За получаване на извадка от регистрите се подава писмено заявление до изпълнителния директор на ИАРА. Заявлението съдържа описание на исканите данни и целта, за която те ще се използват.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА дава разрешение или прави мотивиран отказ за получаване на извадката в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.