Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'InstitutionName' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33
Общини: Регистър на кладенците на територията на общината – Публични регистри | Програма Достъп до Информация
Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Общини
Регистър на кладенците на територията на общината
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Общини
Законова разпоредба:
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 16. (1) В срок 3 месеца от влизането в сила на закона минералните води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2, актувани като общинска собственост до влизане на този закон в сила, се деактуват по реда на Закона за общинската собственост.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона общинските администрации са длъжни да съставят форма за регистрация на кладенците на територията на общината, която да съдържа данни за имота, където се намира кладенецът, трите имена на собственика на имота, декларираната от собственика година на построяването на кладенеца, целите, за които се използва водата, и начина на добиване на водата.
(3) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона собствениците или ползвателите на имоти, където се намират изградени кладенци, са длъжни да ги регистрират, като заявят данни относно имота, където се намира кладенецът, трите имена на собственика на имота, годината на построяване на кладенеца, целите, за които се използва водата, и начина на добиване на водата. Копие от съставения регистър общините представят ежегодно в Министерството на околната среда и водите.