Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на концесиите за води изключителна държавна собственост
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
Законова разпоредба:
Чл. 183. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министърът на околната среда и водите:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) води регистър за разрешителните по чл. 52, ал. 1, т. 1;
2. води регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Няма