Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лечебните заведения, към които има създадени комисии по етика
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на лечебните заведения, към които има създадени комисии по етика съдържа информация за регистрационния номер, дата на утвърждаване на Стандартни оперативни процедури по видове и съдържание (СОП), име и адрес на лечебното заведение,телефон и факс.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 103. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Комисия по етика за многоцентрови изпитвания, чийто състав се определя със заповед.
(2) Към лечебните заведения, в които се извършват клинични изпитвания, се създават комисии по етика в състав, определен от ръководителя на лечебното заведение.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа и води регистър на комисиите по етика.
(4) Регистърът на лечебните заведения, към които са създадени комисии по етика, се публикува на страницата на ИАЛ в интернет.