Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи
Закон:
Закон за лечебните заведения
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за регистрационен номер и наименование на лечебното заведение, както и номерът му по ЕИК. Могат да бъдат видени данни за номера, датата и срока на разрешение за лечебната дейност, каккто и вида на собствеността
Законова разпоредба:
Раздел III
Разрешение за осъществяване на дейност

Чл. 49. В Министерството на здравеопазването се води регистър на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност. Регистърът е публичен и съдържа:
1. номер и дата на разрешението за лечебна дейност;
2. данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, Единен идентификационен код и единен регистрационен номер, адрес на осъществяване на дейността;
3. ниво на компетентност на съответните структури;
4. име от документа за самоличност - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
5. видове лечебни дейности, за които е издадено разрешението;
6. дата на отнемане на разрешението и основанието за това;
7. промени в обстоятелствата по т. 1 - 6.
(2) За всяко лечебно заведение в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.
(3) Министерският съвет определя с наредба реда за водене на регистъра по ал. 1 и утвърждава тарифа за таксите за издаване на разрешение за лечебна дейност и за използване на регистъра.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи

обн. ДВ бр.97, 1999 г.

Чл. 1.
(1) С наредбата се определя редът за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, получили разрешение за лечебна дейност.
(2) Регистърът се води в Министерството на здравеопазването и е общодостъпен.