Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лекарствените продукти, притежаващи разрешение за употреба в Република България
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на лекарствените продукти, притежаващи разрешение за употреба в Република България съдържа информация за регистрираните лекарствени продукти, разрешени за употреба, като дава възможност за търсене по индексирана буква в азбучен ред, класифицирани по търговско име, по международни непатентни имена, по ATC код, по производител. След влизане в някой от тези класификатори, регистърът дава допълнителна възможност за групиране по лекарствена форма или производител за показване на детайлна информация за всеки регистриран лекарствен продукт: търговско име, международно непатентно име, производител, държава, съставки и ATC кодове.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа и води регистри на:

..........
3. разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията на Република България;

......
(2) Данните от регистрите по ал. 1, т. 1 - 5 и 7 се публикуват в 14-дневен срок от издаване на съответното разрешение на страницата на ИАЛ в интернет.