Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лица, извършващи сервиз и ремонт на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и електронни системи с фискална памет (ЕСФП)
Закон:
Няма законова разпоредба
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е разделен на 12 части за градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен. Всяка част представлява списък, който съдържа: Номер по ред; Номер на удостоверението; Номер на одобрения тип фискално устройство (ФУ) от държавния регистър; Име на фирмата; ЕИК; град; адрес; тлефон/ факс.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 79 от 2.10.2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от 29.09.2009 г., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 29.06.2010 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., бр. 64 от 19.08.2011 г., в сила от 19.08.2011 г.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизно обслужване на тип ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване на същия тип ФУ.

Чл. 45. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на фирмите по чл. 44.