Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
Закон:
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, които съдържа: Регистрационен номер; Наименование, седалище и адрес; Съоръжение с повишена опасност, за което е получена лицензията; Номер на лицезията; Дата на издаване и Дата на валидност.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 2.12.2002 г., изм., бр. 18 от 25.02.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 10.06.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 38 от 17.05.2011 г.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., бр. 45 от 2005 г.) Ползвателят на съоръжение с повишена опасност е длъжен да го регистрира пред органите за технически надзор и да им предостави техническата му документация.

(2) Органите за технически надзор водят регистър на съоръженията с повишена опасност съгласно изискванията и реда, определени с наредба, издадена от Министерския съвет.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., бр. 59 от 2006 г.)

Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 2.04.2011 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 7.10.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп., бр. 59 от 2006 г.) В ГД "ИДТН" се води регистър на лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия да осъществяват технически надзор на СПО. Регистърът е публичен.

(2) В регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп., бр. 59 от 2006 г.) регистрационният номер на лицензираното лице или структурнообособена част на предприятие или организация;

2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) номерът на лицензията;

3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп., бр. 59 от 2006 г.) наименованието, седалището и адресът на лицензираното лице или на предприятието или организацията, чиято структурнообособена част е получила лицензия;

4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 32 от 2009 г.) видовете и типовете съоръжения с повишена опасност, за които е получена лицензията;

5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм., бр. 59 от 2006 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп., бр. 59 от 2006 г.) В регистъра се отбелязват всички случаи на отнемане на лицензията или ограничаване на обхвата й.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) В официалния бюлетин на ДАМТН се публикува информация за обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3.