Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Линкът изисква регистрация.

На сайта на КФН достъпът до списъка на отговорните актюери е възможен. Съдържа имената и обхвата на правоспособност на 55 лица-актюери
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) В регистъра на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер, се вписват:
1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. датата на издаване и номерът на решението на комисията, с което се признава правоспособността на отговорния актюер;
3. обхватът на признатата правоспособност - по КЗ, КСО и/или ЗЗО;
4. наложените глоби по реда на КЗ, влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;
5. решението на комисията, с което се отнема правоспособността на отговорния актюер.