Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, които извършват производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал
Закон:
Закон за посевния и посадъчния материал
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на лицата, които извършват производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал е публикуван във формат на екселовска таблица и съдържа регистрационен номер; наименование на лицето, град, постоянен адрес (седалище), номер на телефон, номер на разрешението за извършване на дейнпостта и дата на издаване. Записите в регистъра са организирани по области.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Съгласно чл.28 от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води регистър на физическите и юридичиски лица, които произвеждат, заготвят и търгуват посевен и посадъчен материал на територията на Р България.
Законова разпоредба:
Закон за посевния и посадъчния материал

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 1 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал могат да извършват физически и юридически лица, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Условията и редът за издаване на разрешенията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) В ИАСАС се води регистър на лицата, получили разрешение по ал. 1.

(4) Физическите и юридическите лица, които търгуват с посевен и посадъчен материал, се вписват в регистър, който се води и съхранява в ИАСАС.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Редът за регистриране по ал. 3 и 4 се определя с наредбата по ал. 2.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такса по тарифата по чл. 6, ал. 7 за издаване на разрешение по ал. 1 и за регистрация по ал. 4.

(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Ежегодно към договора по ал. 1 се сключва анекс за всеки сорт и се прилага като неразделна част към документите за сертификация на посевен и посадъчен материал, произвеждан с търговска цел.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал