Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, които могат да извършват дейности по идентификация на културни ценности
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за името, презимето, фамилията на експерта; области на опазването и изучаването на движимото културно наследство; професионалният опит на експерта и неговата контактна информация.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Дирекция "Културно наследство"
Отдел "Музейна дейност и изобразителни изкуства"

Регистър на експертите по чл.96, ал. 4 от Закона за културното наследство
Законова разпоредба:
чл.96 (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията на културни ценности се извършва от комисия, назначена от директора на музея. В комисията се включват трима музейни експерти, като при необходимост може да бъдат включвани и други експерти от съответната област, вписани в регистъра по ал. 4, както и лица, вписани в регистъра по чл. 165.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В Министерството на културата се създава и поддържа регистър, в който се вписват лицата по ал. 3, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години стаж в съответната професионална област. Редът за водене на регистъра се определя с наредба на министъра на културата.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство

Раздел II

Водене на регистъра
Чл. 3. (1) Регистърът се води в Министерството на културата и представлява база данни на електронен и хартиен носител, която се поддържа от специализирана дирекция "Културно наследство".

(2) Министърът на културата определя със заповед служителите, които имат право да извършват вписване в регистъра. Служителите след всяко извършено от тях вписване в регистъра върху хартиен носител поставят датата и се подписват.

(3) Подлежащи на вписване в регистъра са трите имена на експертите по чл. 96, ал. 3 от ЗКН и съответните техни области по чл. 2, ал. 2. При вписване експертът получава пореден регистрационен номер. За всеки експерт се включва и информация за професионалния му опит, както и адрес и телефон за контакт.
Чл. 4. (1) Регистърът върху електронен носител е публичен и достъпът до него се осъществява чрез страницата на Министерството на културата в интернет.

(2) Служителите по чл. 3, ал. 2 осигуряват при поискване от националните и регионалните музеи необходимите справки за вписаните в регистъра експерти по чл. 96, ал. 3 от ЗКН.