Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве по реда на чл.171 ал.1 от ЗЗ
Закон:
Закон за здравето
Институция/Администратор на регистъра:
Регионални здравни инспекции /РЗИ/
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Законова разпоредба:
Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Регионалната здравна инспекция създава и поддържа регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи. Регистърът е публичен и съдържа:

1. пореден номер;


2. дата на издаване на удостоверението за регистрация на неконвенционалната практика;


3. данни за лицето, което практикува неконвенционални методи - име, единен граждански номер и постоянен адрес;


4. описание на неконвенционалния метод, който лицето практикува;


5. регистрационен номер на книгата за посещения по чл. 173;


6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;


7. промени в обстоятелствата по т. 1 - 6;


8. забележки по вписаните обстоятелства.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция за всички промени по извършената регистрация на неконвенционалната практика в 7-дневен срок от настъпването им.