Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография
Закон:
Закон за кадастъра и имотния регистър
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В секция "Правоспособни лица" на сйта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър има възможност за търсене на правоспособни лица по име, по населено място и по вид (физическо или юридическо лице). Освен това има възможност за изтегляне на регистъра във формат .pdf или Excel.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър

Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.


Чл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.