Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация
Закон:
Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация съдържа данни за органите за оценяване на съответствието (ООС). Те включват наименование на ООС, съответното юридическо лице, номер на сертификата, датата на първоначалната акредитация, период на валидността, , област на оценка, обхват на оценката, лице за контакти. Също така и адрес на офиса, телефон, факс и електронен адрес. Регистърът дава възможност за търсене по статус на ООС ("валиден сертификат", "временно ограничена акредитация", "ограничена", "спряна", "отнета"), по област (лаборатории за изпитване, медицински лаборатории, лаборатории за изпитване и калибриране, лаборатории за калибриране, органи за контрол, органи за сертификация на продукти, органи по сертификация на системи за управление, органи за сертификация на системи за управление на околна среда, верификационни органи, органи по сертификация на персонал, GLP – добра лабораторна практика, други), номер на сертификата, име, адрес, обхват.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 17. (1) Агенцията води публичен регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) наименование - за юридическото лице или едноличния търговец; номер и дата на сертификата и заповедта за акредитация; предмет, обхват и срок на валидност;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) наименование - за юридическото лице или едноличния търговец; номер и дата на заповедта за ограничаване на обхвата, за временно ограничаване на обхвата, за спиране или за отнемане на акредитацията.

(3) Данните от регистъра се обявяват на страницата на агенцията в Интернет.