Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл. 4
Закон:
НАРЕДБА № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Дирекция за национален строителен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа номер на лиценз, име на лицето, адрес и телефон за контакт, дата на издаване на лиценза.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Лицензите са издадени за срок пет години и са вписани в публичен регистър при Дирекцията за национален строителен контрол.
Законова разпоредба:
НАРЕДБА № 9 ОТ 22 МАЙ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
В сила от 29.06.2001 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г.

Чл. 11. (1) Въз основа на решението на лицензионната комисия и на мотивирано
предложение на нейния председател началникът на ДНСК издава лиценз за упражняване на
строителен надзор по образец (приложение № 4) за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 .
(2) Лицензът по ал. 1 включва заверен от началника на ДНСК списък на технически
правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, наети по трудов или
граждански договор.
(3) Лицензираните лица по ал. 1 се вписват в регистър. Регистърът е публичен и
достъпът до него е свободен както за всички заинтересувани лица, така и за регистрираните
лица. Регистърът се актуализира периодично и съдържа необходимата информация за
регистрираните лица.