Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Закон:
Н А Р Е Д Б А № 10 от 22 май 2001 г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Институция/Администратор на регистъра:
Регионална Дирекция за национален строителен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа: номер на лиценз, име на лицензираното лице, дата на издаване на лиценза, дата на неговата валидност, адрес, специалност и квалификация на лицензираното лице. Може да се търси по име, номер на лиценз и по населено място.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти съгл. Наредба №10/2001
Законова разпоредба:
НАРЕДБА № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г.


Чл. 10. (1) Регистърът по чл. 9, ал. 1 е публичен и достъпът до него е свободен както за всички заинтересувани лица, така и за регистрираните лица.

(2) Регистърът се актуализира периодично и съдържа необходимата информация за регистрираните лица.