Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества
Закон:
Кодекс за социално осигуряване
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа наименование, адрес за кореспонденция, адрес на управление, булстат, данъчен номер, номера на телефони, факсове и имейли на лицензираните 10 дружества.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
Регистър на пенсионните лицензии
Чл. 122д. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. и доп., бр. 56 от 2006 г.) Комисията води публичен регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества, на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и на професионалните схеми.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ИЗИСКВАНИЯ към съдържанието на рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ "ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР"
чл. 122д,

чл. 123и,

чл. 174 КСО