Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицензираните производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство
Закон:
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да бъде открит на страницата на МИЕТ в раздел регистри на главното меню. Съдържа данни за търговското наименование на регистрираното лице, неговото седалище и адрес на управление, какъв вид на производство извършват, номер и дата на издаденото разрешение, номер и дата заповед за прекратяване на разрешението (ако има такава)
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Глава трета
ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ
Раздел I
Лицензиране на производителите на оптични дискове и матрици за тяхното производство

Лиценз
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Лицензът за производство на оптични дискове или матрици за тяхното производство се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) име/наименование, седалище и адрес на управление на търговеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) трите имена и единния граждански номер на лицата, които представляват търговеца съгласно търговската регистрация;
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код;
5. код за идентификация на източника (SID-код);
6. описание на разрешеното производство;
7. точно описание на производствените мощности - марка, модел, фабричен номер;
8. адрес/местонахождение на производствените, складовите и служебните помещения.
(2) Издаденият лиценз е безсрочен и правата по него не могат да се преотстъпват и/или прехвърлят, включително и при преобразуване на лицензирания търговец.

Публичен регистър
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води публичен регистър на издадените лицензи, в който се вписват:
1. номер и дата на издадения лиценз;
2. име/наименование, седалище, адрес на управление на лицензирания търговец;
3. вид на произвежданите оптични дискове или матрици;
4. основание и дата на отнемане или прекратяване на издадения лиценз.