Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на местоположението и размера на площите, на които е разрешено освобождаването на ГМО
Закон:
ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра няма данни. Зададен е само формата му. Формата предполага обединяването на двата регистъра по чл.34 от наредбата - на разрешенията и на площите, за които е разрешено освобождаване на ГМО.
Обяснението може да бъде намерено в страницата на МОСВ
"С последните изменения и допълнения в Закона за генетично модифицирани организми (обн. ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.) в България се въвежда тотална забрана за всякакво освобождаване в околната среда и отглеждане на ГМО, включително на ГМО разрешени за пускане на пазара на ЕС с цел отглеждане.

Досега съществуващата забрана по чл. 80 за освобождаване на ГМО в околната среда (за полеви опити) беше допълнена и със забрана за отглеждане на ГМО за каквито и да било други цели."
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
РЕГИСТЪР НА ПЛОЩИТЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), СЪГЛАСНО ЧЛ.57(1) Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ГМО *

Формат на регистър на площите, на които се извършва освобождаване на ГМО в околната среда (съгласно част В от Директива 2001/18/ЕС и чл.57 (1), т.2 от ЗГМО)


No и дата на издаденото разрешение, Име и адрес на заявителя, Единен идентификационен номер или код по БУЛСТАТ, Кадастрален No на участъка, заявен за култивиране на трансгенни култури
Списък на собствениците на съседните полета и начин на производство

* Към 30 декември 2009 г. няма извършени освобождавания на ГМО в околната среда.
Законова разпоредба:
Чл. 57. (1) В Министерството на околната среда и водите се създават и поддържат в електронен вид публични регистри на:
1. издадените разрешения за освобождаване на ГМО в околната среда;
2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) местоположение и размер на площите, на които е разрешено освобождаването на ГМО.
(2) Регистрите по ал. 1 са част от информационната система по чл. 4, ал. 2.
(3) В регистрите се вписват обстоятелствата и данните, определени в наредбата по чл. 45.
(4) В регистрите се вписват и промените в данните и обстоятелствата по ал. 3.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ В ОКОЛНАТА СРЕДА И ПУСКАНЕТО ИМ НА ПАЗАРА

Чл. 32. (1) Информацията в електронните регистри относно освобождаването в околната среда и пускането на пазара е публично достъпна с изключение на поверителната информация по смисъла на чл. 104 ЗГМО.
(2) Право на достъп до поверителната информация, вписана в електронните регистри по ал. 1, имат единствено компетентните органи по чл. 4, 5 и 6 ЗГМО.

Чл. 33. Информацията в регистъра се вписва и актуализира в 14-дневен срок от постъпването й.

Чл. 34. Министерството на околната среда и водите създава и поддържа публични електронни регистри на:
1. издадените разрешения за освобождаване на ГМО в околната среда;
2. площите, за които е разрешено освобождаването на ГМО.

Чл. 35. (1) В регистъра по чл. 34, т. 1 се вписват:
1. данни за заявителя: име/наименование и адрес/седалище и адрес на управление, регистрация по БУЛСТАТ;
2. номерът и датата на издаденото разрешение;
3. данните от издаденото разрешение;
4. резюме на оценката на риска.
(2) В регистъра по чл. 34, т. 2 се вписват:
1. данни за заявителя: име/наименование и адрес/седалище и адрес на управление, регистрация по БУЛСТАТ;
2. номерът и датата на издаденото разрешение;
3. скицата на участъка, заявен за култивиране на трансгенни култури, списъкът на собствениците на съседните полета и начинът на производство.