Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на минималните помощи
Закон:
Закон за държавните помощи
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Търсенето става чрез въвеждане на БУЛСТАТ номер на лицата
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Настоящият Регистър за минимални помощи има за цел да информира администраторите на помощ за размера на отпусканата минимална помощ за съответно предприятие, както и да получават информация за останалите минимални помощи, получените през последните три финансови години от същото предприятие.

С помощта на този регистър всеки администратор на помощ ще може да провери дали новата минимална помощ няма да надвиши таваните за минималната помощ. Правното основание за предоставяне на минималните помощи е Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006г. (OJ, L 379 от 28 декември 2006 г., изм. OJ, L 201 oт 4 август 2011 г.). , Закон за държавните помощи (ЗДП ) (ДВ, бр.86) и Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (приет с ПМС № 61 от 20 март 2007г., изм.и доп. ДВ бр.3 от 12 януари 2010г.).

В тази връзка е необходимо администраторът на помощ да:

- разработи процедура за предоставяне на минималните помощи, стриктно спазвайки всички изисквания на посочения регламент;

- проследи дали предоставените помощи на едно предприятие не надвишават определения праг, определен в рамките на тригодишен период;

- поддържа регистър за предоставените минимални помощи;

- публикува информация за предоставените минимални помощи на Интернет страницата си;

- изисква декларация от получателя за получените други минимални помощи за периода от три последователни фискални години от различни източници и под каквато и да е форма;

- предоставя информация на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от ЗДП и чл. 8 от Правилника за прилагането му;

- съблюдава разпоредбите за предоставяне на "прозрачни" помощи, при които е възможно предварително да се определи точно размера на помощта без извършване на оценка на риска.

Справка за получени минимални помощи Често задавани въпроси Отговорности и условия за ползване
Законова разпоредба:
Обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 16 от 15.02.2008 г.

Чл. 12. (1) Въз основа на информацията, предоставена от администратора на помощ, министърът на финансите, съответно министърът на земеделието и продоволствието, въвежда, обработва и съхранява обобщена информация за предоставените държавни помощи, включително за тези, които представляват групово освобождаване, както и за минималните помощи.

(2) За осигуряване на прозрачност и докладване на държавните помощи министърът на финансите, съответно министърът на земеделието и продоволствието, води и поддържа регистри и архиви с информация относно:

1. всички постъпили уведомления, включително изпратените до Европейската комисия;

2. решенията на Европейската комисия за схемите за държавна помощ и индивидуалните държавни помощи;

3. предоставените минимални помощи;

4. помощите, попадащи в обхвата на груповото освобождаване;

5. други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на държавните помощи.

(3) Администраторът на помощ води и поддържа собствени регистри на държавните и минималните помощи, като отговаря за достоверността на данните в тях, и при поискване осигурява достъп на представител на министъра на финансите, съответно на министъра на земеделието и продоволствието, до този регистър.

(4) Информацията по ал. 2 и 3 се съхранява за срок от 10 години, считано от датата на последното плащане по схемата или по индивидуално предоставената помощ.