Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на музеите
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Списък на музеите и галериите в България с името, адреса, контактна информация, интерент страницата и името на директора на музея.
Законова разпоредба:
Чл. 32. (1) В Министерството на културата се създава и води регистър на музеите, в който служебно се вписват:

1. националните, регионалните и общинските музеи - въз основа на акта за тяхното създаване;


2. частните музеи - въз основа на разрешението, издадено от министъра на културата;


3. музеите със смесено участие - въз основа на съдебно решение за вписване в съответния регистър.


(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за вписване се определят с наредба на министъра на културата.