Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на националните еталони
Закон:
Закон за измерванията
Институция/Администратор на регистъра:
Български институт по метрология
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра може да се види номера на решение на МС; името на еталона и Регистрационен № БИМ/ГД НЦМ.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Съгласно Закона за измерванията и Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и начина за използване и съхраняване на националните еталони, те се утвърждават от Министерския съвет.
Законова разпоредба:
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Българският институт по метрология води регистър на националните еталони и публикува информация за тях в официалния си бюлетин.

Чл. 21. Министерският съвет определя с наредба реда за утвърждаване на националните еталони и за начина на използване и съхраняване на еталоните.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България