Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на нематериалното културно наследство
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Законова разпоредба:
Чл. 42. (1) Нематериално културно наследство са:

1. устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на нематериално културно наследство;
2. художествено-изпълнителско изкуство;
3. социални обичаи, обреди и празненства;
4. знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената;
5. знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

(2) В Министерството на културата се води регистър на нематериалното културно наследство по ред, определен с наредба на министъра на културата.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба на МК /не мога да намеря такава обаче/