Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на обекти за добив, търговия и др. с храни от животински произход
Закон:
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В множество PDF файлове е предоставена общо взето еднотипна информация в табличен вид.

За одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки информацията е следната:

1) удостоверение за регистрация; 2) ветеринарен регистрационен номер на предприятието; 3) име на предприятието; 4) адрес; 5) категория/свързани дейности; 6) животински видове; 7) забележки


За млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на мляко информацията е:
1) собственост на МСП /фирма,адрес, телефон/; 2) населено място на МСП; 3) брой на хладилните вани в МСП; 4) капацитет на хладилнните вани в литри /общо/; 5) идентификационен номер на МСП; 6) удостоверение за регистрация.

Изрично не е посочена датата на актуализация на списъците, но по някои записи съдим, че те са актуални към м. ноември 2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
В сайта на БАБХ, секцията с онлайн регистрите, по въпроса се намират доста публични регистри, които ми изглеждат в рубриката на обектите за добив, пакетиране и пр. на храни от животински произход. Ето как изглежда релевантната по въпроса за храни от животински произход секция:

КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР -ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Странични животински продукти

Списък на одобрените предприятия за странични животински продукти , одобрени съгласно Регламент 1069/2009/ЕС

Вътреобщностна търговия

Списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС:

- Предприятия с обща активност - СЕКЦИЯ 0

- Месо от птици и лагоморфни - СЕКЦИЯ ІІ

- Месо от домашни копитни - СЕКЦИЯ І

- Рибни продукти - СЕКЦИЯ VІІІ

- Живи двучерупчести молюски - СЕКЦИЯ VІІ

- Месни продукти - СЕКЦИЯ VІ

- Третирани стомаси, пикочни мехури и черва - СЕКЦИЯ ХІІІ

- Жабешки бутчета и охлюви - СЕКЦИЯ ХІ

- Яйчни продукти - СЕКЦИЯ Х

- Месо от дивеч - СЕКЦИЯ ІV

- Млечни продукти - СЕКЦИЯ ІХ

- Мляно месо, месни заготовки и механично сепарирано месо - СЕКЦИЯ V


Млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на мляко

- Благоевград

- Бургас

- Варна

- Велико Търново

- Видин

- Враца

- Габрово

- Добрич

- Кърджали

- Кюстендил

- Ловеч

- Монтана

- Пазарджик

- Перник

- Плевен

- Пловдив

- Разград

- Русе

- Силистра

- Сливен

- Смолян

- София

- Софийска област

- Стара Загора

- Търговище

- Хасково

- Шумен

- Ямбол

Одобрени предприятия за храни от животински произход, които не са обект на Приложение ІІІ на Регламент
853/2004/ЕЕС

- Мед и пчелни продукти

- Млечни и месни продукти

Митнически складове

Списък на одобрените складове под митнически контрол

Списък на складове в свободни зони, свободни складове и митнически складове, одобрени по чл.12 на Директива 97/78/ЕО, да съхраняват продукти неотговарящи на изискванията за внос в Европейската общност
Законова разпоредба:
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява:

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В БАБХ се водят публични регистри на:

5. обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, на обектите за търговия на едро с храни от животински произход, както и обекти за търговия на дребно, в които се предлагат само суровини и храни от животински произход, регистрирани по реда на Закона за храните;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма