Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки
Закон:
Закон за измерванията
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа следната информация: Наименование, седалище и
адрес на управление, телефон на заявителя; Единен идентификационен код БУЛСТАТ; видове течност, за които са предназначени бутилките; места на производство или съхранение на бутилките; номер на заповед за одобряване на идентификационния знак; идентификационен знак.
Законова разпоредба:
Чл. 68. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на одобрените идентификационни знаци на производителите на бутилки.

(2) Информация за одобрените идентификационни знаци се публикува в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.