Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на одобрените типове фискални устройства, локални мрежи и системи
Закон:
Закон за измерванията
Институция/Администратор на регистъра:
Български институт по метрология
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа три регистъра на одобрени фискални устройства
1. Тип на ИАСУТД- фирма, обект
2. Тип ЕСФП - ДАТА, ТИП ЦРУ ПРОИЗВОДИТЕЛ/ВНОСИТЕЛ
3. ФПР - ТИП НА КАСОВИЯ АПАРАТ, ПРОИЗВОДИТЕЛ - ВНОСИТЕЛ
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
1. Регистър на одобрените типове интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) и локални мрежи от фискални устройства
Актуален към: м. октомври 2011 г.
2. Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива (ЕСФП)
Актуален към: м. октомври 2011 г
3. Регистър на одобрените типове електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и фискални принтери (ФПр)
Актуален към: м. октомври 2011 г.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за измерванията Обн., ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.

Чл. 26. (1) Контролът на средствата за измерване се извършва чрез одобряване на типа, първоначална проверка и последваща проверка.

(2) Когато се допуска от наредбата по чл. 28, средства за измерване могат да се пускат на пазара и/или в действие без одобряване на типа или без извършване на първоначална проверка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Средствата за измерване, чието съответствие със съществените изисквания, определени по реда на чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, е оценено и удостоверено, подлежат само на последващи проверки.

Чл. 27. Когато контролът на средствата за измерване се извършва на мястото на производство, доставка, монтаж, използване или ремонт, лицето, извършващо контрола, може да поиска от заявителя да осигури еталони, оборудване, консумативи и помощен персонал.

Чл. 28. Министерският съвет определя с наредба изискванията към средствата за измерване и тяхното използване по предназначение, реда и методите за извършване на контрол и знаците, които удостоверяват резултатите от него, и реда за водене на регистър по чл. 34.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Българският институт по метрология вписва одобрените типове средства за измерване и допълненията към тях в регистър на одобрените за използване типове средства за измерване. Регистърът е публичен.