Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на одобрените за използване типове средства за измерване
Закон:
Закон за измерванията
Институция/Администратор на регистъра:
Български институт по метрология
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В брой 5/2011 на Официалния бюлетин, който е публикуван онлайн има следните регистри:
1. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОД НА ФЛУИДИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ ТИПОВЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г.
2. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ ТИПОВЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г.
3. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА ДВИЖЕНИЕТО, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОДОБРЕНИТЕ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ТИПОВЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г

Всеки от тези регистри съдържа: Дата; Тип на СИ; Наименование на СИ; Метрологични характеристики на СИ; Фирма производител на СИ; Фирма вносител на СИ; Срок на валидност на одобряване на типа.
Законова разпоредба:
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Българският институт по метрология вписва одобрените типове средства за измерване и допълненията към тях в регистър на одобрените за използване типове средства за измерване. Регистърът е публичен.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Информация за одобрените типове средства за измерване се публикува в официалния бюлетин на Българския институт по метрология.

/Съгласно Чл. 28 от Закона за измерванията Министерският съвет определя с наредба изискванията към средствата за измерване и тяхното използване по предназначение, реда и методите за извършване на контрол и знаците, които удостоверяват резултатите от него, и реда за водене на регистър по чл. 34./

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Раздел III

Ред за водене на регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване

Чл. 832. В 7-дневен срок от издаване на удостоверението за одобрен тип, на допълнението към удостоверение за одобрен тип или на удостоверението за признаване на одобрен тип средство за измерване ГД "МИУ" вписва типа или модификацията, или допълнението на типа средство за измерване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
Чл. 833. На вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване подлежат одобрените типове средства за измерване, компоненти, спомагателно оборудване и допълнителни устройства към тях, както и типове средства за измерване, чието одобряване е отменено.
Чл. 834. В регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване се вписват данните от удостоверението за одобрен тип по чл. 817, ал. 2, от допълнението към удостоверението за одобрен тип по чл. 818, ал. 2 и от удостоверението за признаване на одобрен тип средство за измерване по чл. 827.