Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на опасните стоки и услуги
Закон:
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна комисия за защита на потребителите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа снимка на стоката, вида на стоката или услугата, вида опасност (пр. риск от нараняване, риск от удавяне, риск от задушаване и т.н)
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи
В сила от 10.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.
Раздел V
Регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите
Чл. 15. (1) Контролните органи поддържат регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите, и за злополуки и наранявания, причинени при ползването на опасни стоки и услуги.
(2) Регистрите са публични и се поддържат на хартиен и електронен носител. Електронният вариант на регистрите трябва да бъде общодостъпен чрез интернет.
(3) Съдържанието на регистрите и организацията по тяхното изграждане и поддържане се определят със заповеди на ръководителите на контролните органи.