Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
Закон:
Закон за платежните услуги и платежните системи
Институция/Администратор на регистъра:
Българска народна банка
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на операторите на платежните системи се състои от няколко регистъра:
1. Регистър на операторите на платежни системи по чл. 80 от Закона за платежните услуги и платежните системи
2. Регистър на операторите на платежни системи по чл. 103 от Закона за платежните услуги и платежните системи
3. Регистър на операторите на платежни системи по чл. 111 от Закона за платежните услуги и платежните системи
Съдържа следната информация: платежна система; вид на оперираната система; оператор на платежната система; ЕИК; адрес за кореспонденция; телефон за връзка; дата на лицензиране; номер на издадения от БНБ лиценз; участници.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на операторите на платежни системи
Законова разпоредба:
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.) (1) Българската народна банка води регистър на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

(2) Регистърът на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента е публичен и съдържа:

1. номера на издадения от БНБ лиценз;

2. наименованието и единния идентификационен код на оператора;

3. наименованието и вида на оперираната система;

4. отнемането, преустановяването на действието на издадения лиценз или прекратяването на дейността като оператор на системата.

(3) Операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента не могат да започнат дейност преди вписването им в регистъра.

(4) Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно.