Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на организациите, подпомагащи културата
Закон:
Закон за меценатството
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименованието на организацията, адресът на организацията и името на управляващото лице.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на организации, подпомагащи културата
/чл. 6, ал. 2 от Закона за меценатството/
Законова разпоредба:
Чл. 17. (2) Регистърът на организациите, подпомагащи културата, е публичен, като всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване.


(3) Министерството на културата издава месечен бюлетин и публикува на Интернет страницата си информация относно вписаните в регистъра организации, подпомагащи културата, отказите и заличените регистрации. В Интернет страницата се посочва и лице за контакт.


(4) Информацията по ал. 3 се предоставя на общините.


(5) Процедурата по вписване в публичния регистър, публикациите, обявяването на информацията и обжалването на отказите за вписване са освободени от заплащане на държавни такси.