Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на основните летища в страната
Закон:
Закон за защита от шума в околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПЛАТЕН
Законова разпоредба:
Чл. 13. Министърът на транспорта:

1. организира създаването и поддържането на регистър на основните летища и основните железопътни линии в страната;

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба №3 /25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътните линии и летища в страната

Чл. 3. (1) Данните в регистрите са публични и всички български и чуждестранни граждани и юридически лица имат право да извършват справки по вписванията и да получават извлечения от регистрите след писмено заявление пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно пред министъра на транспорта.

(2) За извършването на справки, съответно за получаването на извлечения, заявителите по ал. 1 заплащат такса по тарифите за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на Министерството на транспорта.
......

Чл. 9. Регистърът на основните летища съдържа следните данни:

1. индикатор за местоположението на летището и неговото име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикация;


2. местоположение - спрямо населеното място;


3. обща площ;


4. брой на пистите;


5. дължина и широчина на всяка от пистите;


6. тип на настилките;


7. тип и максимален тонаж на обслужваните въздухоплавателни средства, опериращи на летището;


8. описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацане;


9. брой на излитанията и кацанията за една календарна година.