Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на пчелините в България
Закон:
Закон за пчеларството
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, който съдържа Номер по ред; Област, Рег. номер на пчелина; Местонахождание; Име, презиме и фамилия на собственика, Адрес на собственика и Брой пчелни семейства.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.

(3) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.

(5) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства