Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на помещенията за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Закон:
ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра няма данни, само формат - може да бъде намерн в отдел "Биоразнобразие" в страницата на МОСВ
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
РЕГИСТЪР НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА РАБОТА С ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО) В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ , СЪГЛАСНО ЧЛ.27 (2)ОТ ЗАКОНА ЗА ГМО *

Формат на регистър на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия (съгласно Директива 98/81/ЕС изменяща Директива 90/219/ ЕЕС за работа в затворена система с ГМО и чл.27 (2), от ЗГМО)

No и дата на издаденото разрешение, Име и адрес на заявителя,Единен идентификационен номер или код по БУЛСТАТ, Клас на работа с ГМО, Информация за аварийният план

* Към 30 декември 2009 г. няма регистрирани помещения за работа с ГМО в контролирани условия.
Законова разпоредба:
Чл. 27. (1) В Министерството на околната среда и водите се създава и поддържа в електронен вид публичен регистър за помещенията за работа с ГМО в контролирани условия.
(2) Публичният регистър по ал. 1 е част от информационната система по чл. 4, ал. 2.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) На вписване в регистъра подлежат данните и обстоятелствата по чл. 24, ал. 2 и 4.
(4) При промяна на данните и обстоятелствата по ал. 3 лицата, получили удостоверение за регистрация, са длъжни да уведомят в 7-дневен срок министъра на околната среда и водите. Новите обстоятелства се вписват в регистъра.
(5) Министърът на околната среда и водите заличава от регистъра помещенията:
1. по писмено искане на лицето, което е получило удостоверение за регистрация на помещението;
2. когато в резултат на контрол по глава седма е установено, че помещението не отговаря на условията по чл. 23.

Чл. 6. (1) Към министъра на околната среда и водите се създава консултативна комисия по генетично модифицирани организми, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията:
1. дава становища на министъра на околната среда и водите относно:
а) издаването, изменянето и отнемането на разрешения за работа с ГМО в контролирани условия и за освобождаване на ГМО в околната среда;
б) регистрирането на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия;

Регистърът съдържа:

1. идентификация на заявителя: име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес - за физическите лица, или наименование, седалище и адрес на управление, и единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ - за едноличните търговци и юридическите лица;
2. местонахождение и описание на помещението, в което ще се извършва работата с ГМО в контролирани условия;
3. имената и постоянния адрес на физическите лица, които са отговорни за надзора и безопасността на работа с ГМО в контролирани условия;
4. информация за обучението и квалификацията на лицата по т. 3;
5. информация относно създадените от заявителя комитети и групи по биобезопасност, които извършват дейностите, посочени в наредбата по чл. 2, ал. 4;
6. описание на вида на дейностите, които ще бъдат извършвани;
7. определения клас по чл. 17;
8. информация относно управлението на отпадъците.