Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на придружителните документи за превоз на грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Закон:
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
Институция/Администратор на регистъра:
Национална агенция за приходите
Законова разпоредба:
Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки могат да се превозват на територията на Република България само с придружителен документ по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2) Документът по ал. 1 се изисква и при превозване на територията на страната на продуктите по ал. 1 от внос и при износ.
(3) Придружителният документ се издава от изпращача, който носи отговорност за верността на съдържанието му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При превоз на продукти по ал. 1 в съдове с обем над 60 литра копие от придружителния документ се изпраща в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по месторегистрация на изпращача.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2006 г.) Всяка териториална дирекция води регистър и заверява придружителните документи.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ГРОЗДЕ, МЕСТНИ И ВНОСНИ ВИНА, ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО, СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.)

Чл. 5. (1) Министерството на финансите снабдява ТДД с придружителни документи. Териториалните данъчни дирекции снабдяват ДП и ДБ с придружителни документи.
(2) В ТДД придружителните документи се получават, завеждат, разпределят, съхраняват и отчитат от материалноотговорно лице (МОЛ), определено със заповед на директора на ТДД.
(3) В ДП и ДБ придружителните документи се получават, завеждат, разпределят, съхраняват и отчитат от МОЛ, определено със заповед на началника на ДП или ДБ.

Чл. 6. (1) За получените в ТДД придружителни документи МОЛ по чл. 5, ал. 2 води регистър на придружителните документи по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2) За получените в ТДД и в ДП/ДБ придружителни документи МОЛ по чл. 5, ал. 3 води регистър на придружителните документи по ал. 1. В графата "приход - получени" от регистъра се записват поредният номер, датата на получаване на кочаните с придружителни документи, серията, първият и последният номер на придружителните документи в кочана. В графата "разход - предадени" се записват данните на получателя - трите имена и ЕГН за физическите лица, наименованието и данъчният номер на търговеца, и се поставят дата и подпис на получателя.