Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на пристанищните оператори
Закон:
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява 4 PDF файла - списъци с пристанищните оператори в районите на Дирекция "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом. Файловете съдържат следната информация: 1) дата на регистрация; 2) име и адрес на оператора; 3) предоставяни пристанищни услуги; 4) оперирани пристанища.
На заглавната страница на регистъра няма изрично спомената дата на последна актуализация, но от датите на регистрация съдим, че последната промяна е от 20.10.2010 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Пристанищна администрация

Чл. 113. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира пристанищната дейност в Република България.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява правомощията си чрез пристанищна администрация, създадена по реда на Закона за администрацията, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище в София и териториални звена.

Чл. 114. (1) Пристанищната администрация:

3. води регистър на всички пристанища в Република България;


7. води регистър на пристанищните оператори;

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на
пристанищните оператори в Република България

Чл. 2. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър на
пристанищните оператори по образец (приложение № 1).
(2) Вписването в регистъра по ал. 1 е условие за извършването на пристанищни услуги.
(3) Регистърът на пристанищните оператори е публичен.