Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на проектантските бюра
Закон:
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Институция/Администратор на регистъра:
Камара на архитектите в България
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа списък с проектантските бюра по градове, имената на проектантите, адресите им, телефони и ел. поща
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 8. (2) Проектантските бюра се вписват в публични регистри, които се поддържат от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. За вписването се събира такса в размер, определен от управителния съвет на съответната камара.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) За вписване на проектантските бюра в съответния регистър проектантите по ал. 1 подават заявление до управителния съвет на съответната камара. В заявлението се предоставя информация за работещите в него проектанти с ограничена проектантска правоспособност и за техния стаж, адреса и други данни за проектантското бюро по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара.