Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на програмите и плановете в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Басейнова дирекция
Законова разпоредба:
Чл. 182. (1) Регистрите по този раздел се водят от:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) басейновите дирекции за:
а) разрешителните по чл. 52, ал. 1, т. 3;
б) зоните за защита на водите по чл. 119а;
в) (доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) програмите и плановете по чл. 157, ал. 1, т. 9;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Няма