Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино
Закон:
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
Институция/Администратор на регистъра:
Националната лозаро-винарска камара
Законова разпоредба:
Чл. 40. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Лицата, които произвеждат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, не заплащат такса при вписването си в регистъра. В удостоверението за регистрация те се вписват като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино на пазара.
(11) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране, заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Чл. 26. (1) В Националната лозаро-винарска камара се създава и поддържа регистър на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Регистрите се водят по образец съгласно приложение № 1, съответно приложение № 2. Те са публични, поддържат се в електронен вид и се публикуват на страниците на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на НЛВК в интернет.