Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Изисква регистрация.
В сайта на Комисията достъпът до публичните дружества и други емитенти на ценни книжа е възможен. Списъкът е разделен на 7 групи - по азбучен ред - и съдържа наименованията на вписаните юридическите лица, адрес за кореспонденция, мястото на управление, телефони, имейли.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Чл. 17. (1) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всеки емитент се вписват:
1. решението на комисията, с което дружеството се вписва като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) вътрешната информация по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до емитента;
3. годишните отчети по чл. 32, ал. 1 и годишните консолидирани отчети по чл. 31, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2;
4. тримесечните отчети по чл. 33 и тримесечните консолидирани отчети по чл. 31, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2;
5. уведомлението от регулирания пазар на ценни книжа за временно или окончателно прекратяване на търговията с приети на официалния, съответно неофициалния пазар ценни книжа съгласно чл. 107, ал. 1 ЗППЦК;
6. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се разрешава прекратяване на търговията съгласно чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
7. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за отписване на емитента от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
8. мястото, адресът и телефонът, където може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията.
(2) За емитента нетърговско дружество, чуждестранно юридическо лице или емитент на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват съответно данните по ал. 1. Лицата по предходното изречение могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните по ал. 1.
(3) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се вписва дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;
2. поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) и материалите по чл. 224 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК;
3. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112а, ал. 1 ЗППЦК;
4. уведомлението по чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК;
5. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 10 ЗППЦК;
6. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117, ал. 1, съответно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) писмените материали и публикации по чл. 123, ал. 1 и чл. 124, ал. 2, т. 1 - 7 ЗППЦК;
8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се одобряват договорът, съответно планът за преобразуването и докладите по чл. 124, ал. 2, т. 2 и 3 ЗППЦК;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) договорът или планът за преобразуването по чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;
10. решението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се одобряват договорът за съвместно предприятие и докладите по чл. 126в ЗППЦК;
11. договорът за съвместно предприятие съгласно чл. 126д, ал. 2 ЗППЦК;
12. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите, телефоните и адресът за кореспонденция;
13. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) информацията за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК, както следва:
а) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ на приобретателя;
б) името (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя;
в) член ли е на управителен или на контролен орган на публичното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;
г) член ли е на управителен или на контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното към момента на придобиването или прехвърлянето;
д) броят гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на публичното дружество;
е) броят гласове - предмет на последната промяна, датата и начинът на извършването й;
ж) декларацията по чл. 7а, ал. 1, т. 3, буква "г" от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 117 от 2002 г.);
14. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) уведомлението по чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за отписване на публичното дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.
(4) За емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:
а) началният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2;
б) годишният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2;
в) крайният счетоводен баланс по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;
г) тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.
(5) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и 3, както и:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;
2. видът на активите, които дружеството със специална инвестиционна цел секюритизира;
3. наименованието, седалището и адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ на обслужващите дружества, които ще осъществява дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания;
4. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
5. годишните отчети по чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2;
6. тримесечните отчети по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел;
8. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици;
9. решението на комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
Чл. 18. В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето за всяка емисия ценни книжа се вписват:
1. решението на комисията, с което се потвърждава проспектът за първично публично предлагане на ценни книжа;
2. решението на комисията за признаване на проспект съгласно чл. 141 ЗППЦК;
3. решението на комисията, с което се потвърждава проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа;
4. решението на комисията, с което се разрешава изключването от проспекта на някои от данните по чл. 82 ЗППЦК съгласно чл. 87 ЗППЦК;
5. решението на комисията, с което се разрешава частично или пълно освобождаване от задължение за публикуване на проспект за публично предлагане съгласно чл. 88 ЗППЦК;
6. потвърденият проспект за публично предлагане на ценни книжа, съответно друг документ, съдържащ информация за емитента и за предложените ценни книжа, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа;
7. съобщението съгласно чл. 93, ал. 1 ЗППЦК;
8. уведомлението за удължаване срока на подписката и продълженият срок съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК;
9. внесените поправки в проспекта по реда на чл. 86, ал. 2 ЗППЦК;
10. допълнението към проспекта относно отделната емисия в случаите, когато с един проспект се предвижда издаването на повече от една емисия ценни книжа от същия клас по реда на чл. 86, ал. 1 ЗППЦК;
11. уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК;
12. размерът на емисията, видът, броят, номиналната стойност и емисионната стойност на предлаганите ценни книжа, регулираният пазар, на който се търгува, както и фиксираната цена на ценната книга за срока на продажбата при поемане или цена на въвеждане за търговия на официалния пазар на фондова борса, съответно на неофициалния пазар на ценни книжа;
13. решението на комисията за вписване на емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, с цел търговия на регулиран пазар;
14. номерът и датата на решението, с което емисията ценни книжа е приета за търговия на регулиран пазар, както и ISIN кодът на емисията;
15. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за отписване на емисията ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.
Чл. 19. (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:
1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и кодът по БУЛСТАТ на представителя на емитента по отношение на облигационерите;
2. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и кодът по БУЛСТАТ на лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието и кодът по БУЛСТАТ на довереника на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 5 ЗППЦК;
3. възнаграждението на представителите на облигационерите по чл. 213 ТЗ.
(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, както и следните обстоятелства:
1. наименованието и адресът, на който се намира общинската администрация;
2. кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
3. кодът по БУЛСТАТ;
4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал;
5. годишните отчети по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2;
6. тримесечните отчети по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 2.
(3) При публично предлагане на емисия обезпечени облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:
а) наименованието и кодът по БУЛСТАТ на довереника на облигационерите;
б) шестмесечните отчети по чл. 100б, ал. 3, съответно чл. 100ж, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
в) тримесечните отчети по чл. 100е, ал. 2 ЗППЦК;
г) уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.
Чл. 20. (1) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват:
1. за емитента на базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 14, ал. 1, както и по чл. 17, ал. 1;
2. за емисията ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, както и за базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 18.
(2) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК за емисията ценни книжа в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18.
(3) Емисиите ценни книжа по ал. 1 и 2 могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните за емитента на базовия актив и за базовите ценни книжа или за емитента на ценните книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК.
Чл. 21. (1) При търгово предлагане за закупуване или замяна на акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:
1. името (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието, седалището, адресът на управление на предложителя, предметът на дейност, както и данните за изменение в наименованието след учредяване на дружеството, ако такива са настъпили;
2. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на предложителя, съответно наименованието, седалището, адресът на управление, както и трите имена на представителя на юридическото лице - член на съветите;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на упълномощения от предложителя инвестиционен посредник;
4. наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството - обект на търгово предложение;
5. уведомлението по чл. 149а, ал. 2 ЗППЦК;
6. датата на регистриране на търгово предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК в комисията;
7. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на търгово предложение;
8. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение;
9. търговото предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК;
10. броят и датата на двата централни ежедневника, в които предложителят е публикувал търговото предложение;
11. становището на управителния орган на дружеството относно придобиването;
12. решението на комисията, с което се одобрява оттеглянето от страна на предложителя на отправеното търгово предложение съгласно чл. 155, ал. 1 ЗППЦК;
13. датата на публикуване на съобщението за оттегляне на предложението от страна на предложителя;
14. регистрирането на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 5 ЗППЦК;
15. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на промени в търговото предложение;
16. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на промените в предложението;
17. датата и мястото (централните ежедневници) на публикуване на промените в търговото предложение;
18. решението на комисията, с което се прекратява търговото предлагане съгласно чл. 153, ал. 5 ЗППЦК;
19. уведомлението на предложителя по чл. 157 ЗППЦК за резултатите от търга;
20. датата и мястото (централните ежедневници) на публикуване на резултатите от търга.
(2) В случаите на регистриране на конкурентно търгово предложение по чл. 20 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за него се вписват съответните данни по ал. 1.