Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на радиолюбителите
Закон:
Закон за електронните съобщения
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за регулиране на съобщенията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържанието на регистъра е достъпно на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в раздел "Практическа информация", раздел "Регистри по закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги".
Регистърът е разделен на две части:
1. Радиолюбители юридически лица, който съдържа:
- търговско наименование на ЮЛ
- седалище и адрес на управление
- опознователен знак
- вид на радиолюбителя (клубен/ретранслатор)
- срок на разрешението
- отговорното лице за радиоклуба или ретранслатора
2. Радиолюбители физически лица, който съдържа:
- трите имена на лицето
- адрес на лицето, който се публикува само след неговото изрично съгласие
- номер на разрешението
- опознавателен знак
- вид и дата на издаване на разрешението
- радиолюбителски клас
Законова разпоредба:
Чл. 33. (1) Комисията създава и поддържа публични регистри на предприятията:
1. уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения;
2. които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Регистрите по ал. 1 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява обществени електронни съобщения след подаване на уведомление:
а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;
б) за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма), седалище и адрес на управление;
2. начин на осъществяване на електронните съобщения;
3. предоставяни обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. телефон (факс, електронен адрес), адрес и данни на лице за контакти.
(3) Комисията публикува регистрите по ал. 1 на страницата си в интернет.